FAQs Complain Problems

जथाभावि फोहोर नफालौँ, नगर स्वच्छ, सफा र सुन्दर राखौँ । नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमानै बुझाई जरीबाना बाट बचौँ । सडक अवरोध हुनेगरी निर्माण सामाग्री नराखौँ । ढलमा अनावश्यक फोहोर नफालौँ, ढललाई बन्द हुन नदिऊँ ।, पाल्तु कुकुरहरु सडकमा नछोडौँ, घरमा नै बाँधेर राखी रेविज विरुद्धको खोप लगाऔँ । सडक चोकमा होडिङ्गवोर्ड, साईनवोर्ड, व्यानर राख्दा नगरपालिका सँग पूर्व स्वीकृत लिएर मात्र राखौँ । उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । , व्यवसाय संचालन भएपछि नगरपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरि प्रमाण पत्र लिऔँ । अखाद्य, मिसावटयूक्त खाद्य सामाग्रीहरुको विक्री वितरण तथा प्रयोग नगरौँ । जन्म, मृत्यू, बसाईसराई, विवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता घटना घटेको ३५ दिन भित्रै दर्ता गरि जरिवाना बाट बचौँ । छतको पानि सडकमा सोझै नझारौँ । सडक अधिकार क्षेत्रको लागि घर अगाडि छोडिएको भागमा सेफ्टीट्याङ्की लगाएत कुनै पनि संरचना निर्माण नगरौँ ।नगरक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ । , घरनक्शा पास गरि ईजाजन पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । सुख्खा मौसममा आगलागिको डर बढी हुने भएकोले आगोजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सावधानि अपनाऔँ ।

सौतिनिया माई पोखरी, दोलाठी

Read More

सौतिनिया माई , दोलाठी

Read More

रामगोपालपुर चौकी

Read More

लिद्याही पोखरी, रामगोपालपुर

Read More

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१)सम्बन्धित व्यक्तिको वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको निवेदन 
२) ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि 
३) घर नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
४) किता नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट)
५)जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि र सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको निवेदन 
२) घर भएको स्थान को ज.घ.प्र.पुर्जाको प्रतिलिपि 
३) निवेदक ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि 
४) घर नक्सापास इजाजत पत्रको प्रतिलिपि 
५)चालु आ.व.को एकिकृत सम्पति कर तिरेको प्रतिलिपि 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५१००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित व्यक्तिले भरी पेश गरेको सम्बन्ध बिच्छेद अनुसूची फाराम 
२)नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
३) अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि 
 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) पति पत्नी दुबैले संयुक्त रुपमा सहिछाप गरेको विवाह दर्ता अनुसूची फाराम 
२)पति पत्नी को अनिवार्य उपस्थिति 
३) पतिको नागरिकता अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने (पतिको  विवाह हुनु अगाबै बनाएको भए पेश गर्नु पर्ने )
४) पत्नीले आफ्नो पिता वा अभिवावकको नागरिकता अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि १ प्रति 
२)नाम,थर,आदि फरक परेको सम्बन्धित कागजपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति 
३) सम्बन्धित वडाको किटानी सिफारिस 

४) सम्बन्धित वडाको सर्जमिन मुचुल्का 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नेपाल राजपत्र भाग ३ अनुसूची १ नियम ३ को उपनियम (१ ) सँग सम्बन्धित विवरण गरेको फाराम १ प्रति 
२)सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस 
३) हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति 
४) निवेदकको पिता/पति वा सनाखत गर्ने घर परिवारको व्यक्तिको ना.प्र.पत्र को पर्तिलिपि 
५) विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि १ प्रति 
६) जन्म दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि १ प्रति 

७) जन्ममितिको खुलेको शैक्षिक योग्यता को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि १ प्रति 

८) अन्य गा.वि.स/न.पा . बाट बसाई सरी आएको व्यक्तिको हकमा बसाई-सराई दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि १ प्रति 

९) निवेदक पिता/पतिको मृत्यु भएको अवस्थामा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि १ प्रति 

१०) सम्बन्धित वडाको किटानी सर्जमिन मुचुल्का र उपयुक्त विवरण उल्लेखित निवेदन 

११) विवाहित महिलाको हकमा निजको बाबु वा अन्य माइती तर्फको व्यक्तिको  ना.प्र.प. को प्रतिलिपि १ प्रति  

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि १ प्रति प्रमाण पत्रको फोटोकापी १ प्रति 
२) विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र 
३) सम्बन्धित वडाको रितपुर्बक सर्जमिन मुचुल्का 

४) वडाको सिफारिस 

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि 
२) जग्गा धनी दर्ता प्र.पुर्जाको प्रतिलिपि 
३) सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको निवेदन 
२) न.पा.बाहिरका ना.प.पत्र भएमा बसाई सराई दर्ता प्र.पत्रको प्रतलिपि 
३) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि 
४) नावालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
५) प्रमाण नभएको हकमा रितपूर्वक सम्बन्धित वडाको सर्मुजमिन मुचुल्का 
६) हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो ३ -३ प्रति 

७) पेन्सनको हकमा पेन्सन पट्टाको फोटोकापी 

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको निवेदन 
२) मृत्युदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
३) मृतकसंगको नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि 

४ )निवेदकको नागरिकताको  प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि

५ ) अंशबन्डाको हक स्थापित भएको अवास्था अ.व. पत्रको प्रतिलिपि 

६) मृतकको नाउमा ज.घ..ड.प्र.पुर्जाको प्रतिलिपि 

७) चालु आ.व.को एकिकृत सम्पति कर बुझाएको रसिद  

Pages