FAQs Complain Problems

विधुत जडान घरायसी

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु २००
आवश्यक कागजातहरु: 

१) वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको निवेदन 
२) घर भएको स्थान को ज.घ.प्र.पुर्जाको प्रतिलिपि 
३) निवेदक ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि 
४) घर नक्सापास इजाजत पत्रको प्रतिलिपि 
५)चालु आ.व.को एकिकृत सम्पति कर तिरेको प्रतिलिपि