FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।१२।४ को ठेका नं.(१४ देखि २१) सम्म लकडाउनका कारण स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धीत सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

बोलपत्र अहवान सम्वन्धि सूचना

आन्तरिक आय संकलन (पोखरी ठेक्का बन्दोबस्त)सम्बन्धि सुचना

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम यस नगरपालिकाको स्वामित्व र संरक्षणमा रहेको निम्न बमोजिम पोखरी ठेक्का आ.व.

दस्तावेज: