FAQs Complain Problems

सम्बन्ध विच्छेद

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ५१००
आवश्यक कागजातहरु: 

१) सम्बन्धित व्यक्तिले भरी पेश गरेको सम्बन्ध बिच्छेद अनुसूची फाराम 
२)नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
३) अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि