FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

रामगोपालपुर सहकारीहरूले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन, २०८० सम्बन्धि सूचना

निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नमावली अद्यावधिक तथा अन्तिम प्रकाशन कार्यक्रम २०८० बमोजिम अनुसुचि १ मा उल्लेख भएको क्रियाकलापहरू को विवरण प्रत्येक वडाले तोकिएको समय सिमा भित्र अद्यावधिक गर्नुहुन सबै सरोकारवालामा अनुरोध छ ।

Pages