FAQs Complain Problems

७६/७७

बोलपत्र अहवान सम्वन्धि सूचना

कोरोना भाईरसबाट बच्न नगरवासीमा अनुरोध

आन्तरिक आय संकलन (पोखरी ठेक्का बन्दोबस्त)सम्बन्धि सुचना

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम यस नगरपालिकाको स्वामित्व र संरक्षणमा रहेको निम्न बमोजिम पोखरी ठेक्का आ.व.

दस्तावेज: 

२०७६।०७७ मा संचालन हुने विभिन्न योजनाहरुको विवरण

दस्तावेज: 

Pages