FAQs Complain Problems

आन्तरिक आय संकलन (पोखरी ठेक्का बन्दोबस्त)सम्बन्धि सुचना

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम यस नगरपालिकाको स्वामित्व र संरक्षणमा रहेको निम्न बमोजिम पोखरी ठेक्का आ.व. २०७६।०७७ देखि ३ वर्षका लागी ठेक्का बन्दोवस्त गर्नुपर्ने भएकोले उक्त ठेक्का लिन ईच्छुक व्यक्ति, फर्म, संघ संस्थाले निम्न शर्त बन्देजको अधिनमा रही रितपुर्वक शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको छ । यो सूचना पहिलो पटक प्रकाशित भएको मिति २०७६।७।१४ गते देखि २०७६।७।२८ गते कार्यालय समय भित्र रु.१०००।– (फिर्ता नहुने) गरी वोलपत्र फाराम खरिद गर्न सकिनेछ । खरिद गरिएको बोलपत्र फारामहरु फाराम सक्कलै २०७६।७।२९ गते दिनको १२ः०० बजे रितपुर्वक खोलिनेछ । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: