FAQs Complain Problems

२०७९/०८०

आ.व. २०७९/८० मा नयाँ धान वाली पकेट विकास संचलान सम्बन्धमा |

(नगर स्वयं सेवक शिक्षक) प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशन तथा दोस्रो चरणको परिक्षा समय तालिका सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

कृषि अधिकृत,पोषण स्वयम्सेवक,प्राविधिक सहायक, रोजगार सहयाक तथा चालकहरुको सर्ट लिस्ट प्रकाशन सम्बन्धी सूचना |

दस्तावेज: 

मिति २०७९/९/२१ गते प्रकाशित Short list तथा परिक्षा समबन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages