FAQs Complain Problems

नाम थर संसोधन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १००
आवश्यक कागजातहरु: 

१) सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि १ प्रति 
२)नाम,थर,आदि फरक परेको सम्बन्धित कागजपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति 
३) सम्बन्धित वडाको किटानी सिफारिस 

४) सम्बन्धित वडाको सर्जमिन मुचुल्का