FAQs Complain Problems

नाता कायम सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १००
आवश्यक कागजातहरु: 

१) सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको निवेदन 
२) न.पा.बाहिरका ना.प.पत्र भएमा बसाई सराई दर्ता प्र.पत्रको प्रतलिपि 
३) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि 
४) नावालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
५) प्रमाण नभएको हकमा रितपूर्वक सम्बन्धित वडाको सर्मुजमिन मुचुल्का 
६) हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो ३ -३ प्रति 

७) पेन्सनको हकमा पेन्सन पट्टाको फोटोकापी