FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१) सूचकले भरी पेश गरेको जन्मदर्ता अनुसूची फाराम 
२)नवजात शिशुको आमा र बाबुको णा.प्र.प्र 
३) न.पा बाहिरबाट आएको व्यक्तिको हकमा बसाई-सराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि