FAQs Complain Problems

चारित्रिक सिफारिस र लालपुर्जामा फोटो टाँस र संसोधन सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव / सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १०० चारित्रिक र रु १०० फोटो टाँस सहित
आवश्यक कागजातहरु: 

१) सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि 
२) वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको सर्जमिन मुचुल्का र लालपुर्जा