कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री कविराज उप्रेती कार्यकारी अधिकृत नगरपालिकाको कार्यालय kabiraj.upreti2016@gmail.com 9854030010
श्री निलाम्बर मिश्र शाखा अधिकृत योजना शाखा nilambar227@gmail.com ९८५४०३०२२७
श्री जिवेश साह इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४९१८८६८१
श्री देवनारायण चौधरी शाखा अधिकृत स्रोतव्यक्ति ९८०४८८८५८८
श्री गोनु यादव ना.सु लेखा शाखा ९८५४०३५२८१
श्री राजकुमार मण्डल खरिदार स्टोर ९८०४८३५१३०
श्री रामबाबु शाह खरिदार वडा सचिव ९८१५८७०७७९
श्री सुमित कुमार भगत खरिदार वडा सचिव ९८१७८०३१४४
मो. फिरोज आलम खरिदार प्रशासन ९८१२१२९७९३
श्री दिलिपकुमार साह कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा dilipsah487@gmail.com ९८४४०५१४८७
श्री रामचन्द्र यादव ना.सु स्वास्थ्य सम्योजक ९८५४०३११७१
श्री दुखरण पण्डित ना.सु स्वास्थ्य सम्योजक ९८४४५८३७६
श्री साधुसरण यादव ना.सु कृषी ९८१५८४९५९५
श्री रामतलेवर मडर ना.सु कृषी ९८४४०५८३६८
श्री राम उदार महतो ना.सु कृषी ९८६०५७३०३७
श्री जितेन्द्र कुमार शाह खरिदार स्वास्थ्य सह सम्योजक ९८०७८८३८८९
श्री रन्जित कुमार शाह अमिन प्राविधिक शाखा ९८१५८३००६३
श्री रामजतन मण्डल सवारी चालक कार्यालय सहयोगी ९८०७६९७८१२
श्री वैद्यनाथ मण्डल सवारी चालक कार्यालय सहयोगी ९८१७६०८५४४